4.3 Læringsmål for sproglig udvikling

 

4.3.1 Sammenhæng

Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord, er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en vigtig del af de sociale kompetencer.

Sproget styrker barnets evne til at tænke abstrakt. Barnet tænker og regulerer sin adfærd ved hjælp af sprog og udvikler et bevidst forhold til sin omverden.

Sproget er med til at sætte viden i system og medvirker samtidig til at skabe grundlag for erkendelser og overvejelser.

Udgangspunktet for det meningsfulde sprog er til stede, når barnet er så bevidst om et emne eller en genstand, at barnet også kan bruge det i situationer, hvor fx genstanden er uden for synsvidde.

 

4.3.2 Mål og tegn

 

Barnet på vej mod 4 år

 

Mål:

Tegn:

At bruge og forstå sproget

 

 • bruger sproget til at skabe konflikt, få hjælp og konfliktløse
 • kan svare detaljeret på spørgsmål med en længere forklaring
 • synger spontant kendte eller selvdigtede sange

At kommunikere med sin omverden

 

 • kan anvende sproget som primær kontakt til andre børn og voksne
 • kan modtage og forstå en besked
 • kan digte videre på en historie og fortælle med

At forstå sprogets regler og vise interesse for skriftsprog

 

 • viser interesse for bogstaver og tal
 • kan føre en samtale med en indledning og afslutning, og kan holde gang i samtalen
 • begynder at lege med ordrim fx hus – mus, hat - kat

 

                            

Barnet på vej mod skole

Mål:

Tegn:

At forstå og bruge sproget situations-uafhængigt

 

 • svarer meningsfuldt på spørgsmål om 'hvordan', 'hvorfor', 'hvem' og 'hvad'
 • genfortæller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller skal finde sted
 • siger lange komplekse sætninger med 'fordi' og 'som'

At kommunikere med sin omverden

 

 • fortæller sine oplevelser sammenhængende
 • håndterer problemer og konflikter ved hjælp af sproget
 • snakker om og kan benytte forskellige teknologier

At eksperimentere med skriftsproget

 

 • benytter ord, tal og bogstaver i leg
 • tolker, hvad logoer og skilte symboliserer
 • genkender de fleste bogstaver og skriver enkelte ord

                            

 

Tiltag:

 

I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med sproglig udvikling angivet: