OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS

LÆREPLANSTEMAER

2.1 Overordnede læringsmål

De overordnede læringsmål rækker frem mod måden at arbejde med de 6 læreplanstemaer i den

pædagogiske praksis i dagtilbud i Billund Kommune

Målet er

-at læringsmiljøet understøtter barnets leg, læring og kreativitet

-at børnene udvikler deres selvværd og selvstændighed

-at børnene kan indgå i sociale relationer og har venner

-at børnene kan indgå i forpligtende fællesskaber

-at børnene får erfaringer og forståelse med demokratiske processer

-at børnene udvikler fysisk og psykisk robusthed

 

Introduktion til netop vores måde at arbejde med de pædagogiske læreplaner på:

 

De enkelte grupper har ansvaret for - ud fra den fælles ramme - at tilrettelægge og gennemføre det pædagogiske arbejde med både levet hverdagsliv og med specifikke målbeskrevne forløb.

Når der udarbejdes målbeskrevne forløb kan det fx udspringe af den aktuelle børnegruppes behov; personalets ønske om at sætte fokus på et interessant og bredt favnende emne eller som følge af børns optagethed. SMTTE-modellen bruges som metode til at fastholde, tydeliggøre, dokumentere og evaluere læreplansarbejdet

 

Vi har fra efteråret 2017 valgt at sammenkoble temaerne i den pædagogiske læreplan med årsplanen, således at der i en kortere eller længere periode arbejdes med et emne / projekt, der på forskellig vis har sammenhæng med læreplanes 6 temaer.

Derudover er der i hverdagen mange elementer, der naturligt har sammenhæng mellem et eller flere af temaerne.

 

Dokumentation:

 

Det er vigtigt for os:

- at vi videreudvikler det dokumentationsmateriale, vi allerede nu arbejder med, således at det også kan bruges som et mere fyldestgørende grundlag for evaluering.

 

Konkret betyder dette at vi:

- anvender fotos, laver opslag, plancher og udstillinger.

- laver iagttagelser og sprog- og motorikvurderinger.

- bruger videooptagelser, selv om det endnu er i begrænset omfang.

- laver dagbogslignende notater eller anden information på børneintra.

 

Evaluering:

 

Det er vigtigt for os:

- at vi får indarbejdet gode og brugbare evalueringsmetoder, således at vi på et bredt grundlag får belyst vores arbejde med læreplanerne.

 

Konkret betyder dette at vi:

- ud fra SMTTE-modellen laver specifikke mål for projekter /aktiviteter  / forløb.

- efterfølgende evaluerer på team- og personalemøder.

 

 

Der vil i det flg. være én side med hvert tema.